REGULAMIN SPRZEDAŻY TREŚCI CYFROWYCH

 

Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku

o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r., poz.1030, t.j. z dnia 15 lipca 2016 r.) i jest

udostępniany Użytkownikom nieodpłatnie w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie

i wydrukowanie za pośrednictwem Platformy.

§1

Postanowienia ogólne

1. Podmiot odpowiedzialny:

Sebastian Stan, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Flyme Travel Sebastian Stan, z siedzibą w Krakowie

NIP: 8172045151

REGON: 368016220

2. Dane kontaktowe:

a) adres korespondencyjny: ul. Halszki 1/50, 30-611 Kraków

b) adres e-mail: biuro@flymetravel.pl

c) nr tel.: (+48) 12 265 80 62

3.Nr rachunku bankowego: 42 2490 0005 0000 4530 5167 7240

§2

 Definicje

1. Terminy użyte w niniejszym dokumencie oznaczają:

a) Usługodawca – Flyme Travel Sebastian Stan, jako podmiot odpowiedzialny za

dostarczenie Materiałów zgodnie z zasadami wyrażonymi w treści niniejszego Regulaminu,

b) Kurs Online – treści cyfrowe o nazwie: „Karta Polaka Kurs Online”;

c) Użytkownik – podmiot podejmujący działania zmierzające do nabycia lub nabywający Kurs Online

za pośrednictwem portalu: kartapolaka.online, zgodnie z zasadami wyrażonymi w treści niniejszego

Regulaminu,

d) Platforma – strona internetowa wraz z zamieszczonymi na niej treściami, dostępna pod adresem:

https://kartapolaka-online.elms.pl/

§3

Warunki korzystania z usług

1. Warunkiem korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę jest akceptacja niniejszego

Regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zamówienia

zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 922,

t.j. z dnia 28 czerwca 2016 r.).

2. Dokonanie płatności za Kurs Online jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

3. Do prawidłowego odczytania i/lub odtworzenia Kursu Online konieczne jest:

a) posiadanie dostępu do Internetu oraz poprawnie skonfigurowanej przeglądarki internetowej

akceptującej pliki Cookie,

b) posiadanie czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej,

c) posiadanie zainstalowanego programu komputerowego umożliwiającego rozpakowanie większej

ilości plików typu .RAR lub ZIP i odczytującego pliki PDF, takiego jak Acrobat Reader XI lub

zgodny.

§4

Przebieg transakcji

1. Zakup Kursu Online następuje za pośrednictwem Platformy Usługodawcy.

2. Użytkownik uiszcza cenę zakupu Kursu Online określoną przez Usługodawcę w dacie złożenia

zamówienia.

3. Dostępne są następujące formy płatności: płatność on-line za pośrednictwem współpracujących

dostawców płatności on-line za pośrednictwem PAYU, PAYPAL lub przelew za pośrednictwem banku

prowadzącego rachunek Użytkownika.

4. Szczegółowe zasady korzystania z form płatności udostępnianych przez dostawców zewnętrznych

określone są w ramach odpowiednich regulaminów udostępnianych przez te podmioty.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za realizację procesu płatności przez dostawców

zewnętrznych.

5. Dokonanie płatności jest równoznaczne z zawarciem pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcom

umowy w formie elektronicznej o dostawę Kursu Online zgodnie z opisem na Platformie oraz

postanowieniami niniejszego Regulaminu.

6. Przekazanie Kursu Online określonych w ofercie następuje wyłącznie po zaksięgowaniu wpłaty

na rachunku bankowym Usługodawcy.

7. Usługodawca przyzna dostęp do Platformy na której znajduje się  Kursu Online niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Usługodawcy.

8. Celem wystawienia faktury VAT, Użytkownik jest zobowiązany do wskazania danych do faktury w

odpowiedniej sekcji formularza zamówienia.

§5

Uprawnienia Użytkownika i licencja

1. Użytkownikowi przysługuje prawo do wyłącznego  dostępu do Kursu Online poprzez Platformę.

2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie materiały przekazane mu po zakupie drogą

elektroniczną stanowią wyłączną własność intelektualną Usługodawcy bądź innych podmiotów

i podlegają ochronie prawnej zgodnie z obowiązującymi przepisami (w tym ustawy z dnia 4 lutego

1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych Dz.U. z 2016 r.,poz. 666, t.j. z dnia 16 maja

2016 r.).

3. Użytkownik zobowiązuje się wykorzystywać powierzony mu Kurs Online i zawartą w nim treść

wyłącznie do celów nauki własnej i nie udostępniania ich osobom trzecim bez zgody Usługodawcy

bądź innych podmiotów, którym przysługują autorskie prawa majątkowe do tego Kursu Online.

Użytkownik posiadający Kurs Online może zawartą w nim treść: drukować, pobierać i zapisywać

do użytku osobistego, bez prawa do dalszego rozpowszechniania, zarówno poprzez ich kopiowanie

jak i wyświetlanie.

4. W przypadku chęci wykorzystania Kursu Online, do których Usługodawca bądź inny podmiot

posiada autorskie prawa majątkowe, do użytku innego niż przewidziany w treści niniejszego

Regulaminu, konieczne jest uzyskanie pisemnej zgody Usługodawcy.

5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do okresowej aktualizacji Kursu Online, który jest

przedmiotem oferty poprzez zamieszczenie nowej wersji Kursu Online na Platformie

Usługodawcy.

6. W razie naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu, Usługodawcy lub innemu podmiotowi,

któremu przysługują prawa autorskie majątkowe do Kursu Online przysługuje prawo do

dochodzenia od Użytkownika odszkodowania za ewentualne straty materialne i niematerialne

wynikłe z tego naruszenia.

§6

Uprawnienia i odpowiedzialność Usługodawcy

1. Usługodawca ma obowiązek rzetelnego wykonania Usługi opisanej w postanowieniach ogólnych

Regulaminu na rzecz Użytkownika.

2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte świadczenie Usług,

jeżeli jest to spowodowane okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy, za które Usługodawca

nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności wskutek działań lub zaniechań operatorów

telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych lub energii elektrycznej.

§7

Reklamacje

1. Reklamacja składana przez Użytkownika serwisu w związku z niewykonaniem lub nienależytym

wykonaniem Usługi powinna zawierać:

a) imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby składającej reklamację,

b) e-mail Użytkownika, którego dotyczy reklamacja,

c) przedmiot reklamacji z uwzględnieniem okoliczności uzasadniających roszczenie,

d) podpis osoby składającej reklamację oraz datę.

2. Reklamacja powinna zostać przesłana w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego

bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej.

3. Odpowiedź zostanie udzielona w formie, w jakiej Usługodawca otrzymał zgłoszenie, na adres

podany w zgłoszeniu.

4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty otrzymania pisemnego zgłoszenia,

o ile stosowne przepisy nie wyznaczają innego terminu.

5. W sytuacji, w której do rozpatrzenia zgłoszenia niezbędne jest uzyskanie od Użytkownika

dodatkowych wyjaśnień, termin na ustosunkowanie się do zgłoszenia ulega dodatkowo

przedłużeniu o czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika.

§8

Rabaty oraz promocje

1. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z Rabatów, Voucherów lub promocji

pomniejszających cenę za Kurs Online.

2. Usługodawca zamieszcza informacje o promocjach na Platformie.

3. Zasady przyznawania Rabatów, Voucherów oraz promocji określają odrębne regulaminy.

4. Warunkiem skorzystania z rabatów, voucherów lub promocji podczas Zakupu jest konieczność

podania kodu rabatowego.

5. Rabaty, Vouchery oraz promocje nie łączą się, chyba że regulamin danego rabatu, Vouchera lub

promocji stanowi inaczej.

6. Rabaty, Vouchery oraz promocje posiadają okres ważności, w czasie którego Użytkownik może

z nich skorzystać.

7. Użytkownikowi w żadnym czasie, także po rozwiązaniu Umowy, nie przysługuje prawo do żądania

wypłaty jakichkolwiek kwot pozostających w związku z posiadanymi Rabatami.

8. Rabaty otrzymane przez Użytkowników nie mogą zostać przekazane ani zrealizowane przez

innych Użytkowników.

§9

Polityka prywatności i ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników będących osobami fizycznymi, w rozumieniu

Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 roku, poz. 922

ze zm.), jest Usługodawca.

2. Usługodawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych

osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. z 2016 r., poz.922, t.j. z dnia 28 czerwca

2016 r.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku

(Dz.U.z 2016 r., poz.1030 t.j. z dnia 17 lipca 2016 r.).

3. W momencie złożenia zamówienia i przekazania Usługodawcy danych osobowych, Użytkownik

wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Usługodawcę w celu realizacji drogą elektroniczną

usługi, o której mowa w niniejszym Regulaminie.

4. Usługodawca, będący administratorem danych osobowych, chroni dane osobowe Użytkowników

i zobowiązuje się nie udostępniać ich osobom trzecim.

§10

Prawo do odstąpienia od umowy

1. Użytkownik ma prawo do odstąpienia od umowy do momentu przesłania przez Usługodawcę

drogą elektroniczną pierwszej lekcji w ramach Kursu Online, o których mowa w treści niniejszego

Regulaminu.

2. Użytkownik będący konsumentem, ma prawo do odstąpienia od niniejszej umowy o dostawę

Treści Cyfrowej w terminie 14 dni od daty jej zawarcia, bez podania jakiejkolwiek przyczyny,

z zastrzeżeniem ust. 5.

3. Termin do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia

zawarcia umowy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, Użytkownik winien przedłożyć

Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy za pośrednictwem operatora pocztowego lub

poczty elektronicznej. Zachowanie terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy

jest skuteczne, jeżeli nadanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy w placówce operatora

pocztowego lub wysłanie wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej do Usługodawcy

zawierającej takie oświadczenie nastąpi przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia

od umowy.

4. W przypadku odstąpienia od umowy, Usługodawca zwraca Użytkownikowi wszystkie otrzymane

od niego płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym

został poinformowana o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia. Zwrot płatności dokonany

zostanie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej

transakcji, chyba że Użytkownik wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku

Użytkownik nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

5. W przypadku wyrażenia przez Użytkownika będącego konsumentem, w toku zamawiania Kursu

Online, zgody na rozpoczęcie wykonywania umowy i dostarczania Kursu Online przed upływem

terminu do odstąpieniu od umowy, stosownie do treści art. 38 pkt. 13) ustawy dnia 24 czerwca

2014 roku o ochronie praw konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827, t.j. z dnia 24 czerwca 2014

r.) Użytkownikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej Umowy.

§11

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązywać będą przepisy Kodeksu

cywilnego (Dz.U. z 2017 r.,poz. 459, t.j. z dnia 2 marca 2017 r.).

2. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ma na celu naruszenia jakichkolwiek praw

Użytkownika. W przypadku niezgodności części jakichkolwiek przepisów niniejszego Regulaminu

z obowiązującym prawem, Usługodawca deklaruje bezwzględne podporzadkowanie się

i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu.

3. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu

za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

4. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów z Użytkownikiem, niebędącym konsumentem,

wynikających z umowy jest Sąd właściwy dla miejsca siedziby Usługodawcy.

5. Prawo dochodzenia w postępowaniu sądowym roszczeń wynikających z świadczenia usług przez

usługodawcę przysługuje Użytkownikowi po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego.

Regulamin obowiązuje od dnia 14.02.2020 roku.

© 2019 Copyright

Zamknij

Strona korzysta z plików cookies i zapisuje pliki tymczasowe na Twoim komputerze. Pozostając na niej akceptujesz te warunki. Więcej TUTAJ.